top of page
EU Logo.jpg

Настоящата платформа е изготвена по проект BG16M1OP002-2.009-0011 „Предотвратяване образуването на битови хартиени отпадъци от нежелана поща, разпространявана в пощенските кутии на домакинствата на територията на Столична община, чрез въвеждане на механизъм „СТОП на рекламата!“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни  фондове.

logo-bg-center-no-back.jpg
bottom of page