top of page

Административни детайли на Проекта „СТОП на рекламата!“

Проектът се изпълнява в рамките на Оперативна програма Околна среда.


Приоритетна ос: Отпадъци

Процедура: Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците

Код на процедурата: BG16M1OP002-2.009


Номер на проекта: BG16M1OP002-2.009-0011

Наименование на проекта:

„Предотвратяване образуването на битови хартиени отпадъци от нежелана поща, разпространявана в пощенските кутии на домакинствата на територията на Столична община, чрез въвеждане на механизъм „СТОП на рекламата!“


Наименование на проекта на английски език:

Prevention of household paper waste, generated by undesired mail distributed in the mailboxes in the territory of Sofia Municipality, by introducing "STOP ads!" mechanism.


Срок на изпълнение: 18 месеци


Финансиране:

От Оперативна програма „Околна среда“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.Бюджет:

262 305,68 лв. – обща стойност на проекта

220 749,83 лв. – европейско финансиране

38 955,85 лв. – национално съфинансиране

2 600,00 лв. – собствено финансиране


Информация за изпълнителя на проекта:

Пълно наименование: ИвентЗоун ЕООД

Пълно наименование на английски език: EventZone

ЕИК: 200393694

Адрес на управление:

София 1712, ж.к. Младост 3, бл.329, вх.5

Лице за контакти по проекта: Марина Христева


ИвентЗоун е създадена през 2008 г. В своята 14-годишна история фирмата е натрупала значителен опит в организирането на събития, PR кампании и разработване на информационни материали. Основната част от тази дейност на ИвентЗоун е насочена в областта на зелената икономика, включително разделното събиране и оползотворяване на отпадъци, рециклирането, повторната употреба и предотвратяването на образуването на отпадъци.

В рамките на предишен изпълнен проект по ОП "Развитие на човешките ресурси" ИвентЗоун създаде свободно достъпна платформа за зелена икономика https://www.greenrefresh.eu/ с видео курс по зелена икономика. В обучителната платформа е обособен отделен модул, посветен на управлението на отпадъците.

Comments


(напълно безплатно)

bottom of page