top of page

Кратко описание и цели на проекта

Основната цел на проекта е предотвратяване на образуването на битови хартиени отпадъци, получавани от неадресирана печатна реклама чрез реализация на добра практика „СТОП на рекламата!“ на територията на Столична община (СО).


Предотвратяването на „нежелана поща“ от неадресирана печатна реклама способства за предотвратяване на образуването на битови хартиени отпадъци и с това адресира най-високото ниво в йерархията на отпадъците.


Демонстрационният проект ползва добрите практики от успешно въведени механизми за ограничаване на нежеланата поща на градовете Тулуза и Брюксел.


Проектът планира да обхване в инициативата 25 000 домакинства или средно 55 000 жители на столицата. Внедряваната практика е в отговор на идентифицирания сериозен проблем с нарастващото количество хартиен отпадък. Домакинствата на територията на София получават приблизително 9 200 тона хартия от нежелани рекламни материали всяка година. Тази хартия се превръща в отпадък.


Проектът обхваща 3 основни дейности - подготовка, изпълнение на демонстрационен проект и кампании за популяризиране на резултатите от проекта, както и дейности по организация и управление, публичност и визуализация.


Ключовата дейност по изпълнение включва създаване на уеб платформа „СТОП на рекламата!“, мерки за привличане на домакинства да използват стикера „Стоп на рекламата!“, разпространение на стикера, ангажиране на рекламодатели за спазване на стикера, социологически проучвания в началото и края на проекта за измерване на ефекта.


Кампанията за разпространение на резултатите обхваща мерки, насочени към домакинствата и към големите рекламодатели като основни заинтересовани страни. В резултат от проекта само за периода на изпълнението му се очаква да бъдат спестени около 375 тона битови отпадъци от хартия. Ще бъде поставено началото на национална платформа по темата за „нежеланата поща“ по подобие на френската stoppub.fr. Ще се повиши общественото самосъзнание за спазване на йерархията за управление на отпадъците.Short project description in English

The main objective of the project proposal is to prevent the generation of household paper waste from non-addressed print advertising through the implementation of good practice "STOP ads" on the territory of Sofia Municipality.


Preventing undesired mail from unaddressed print advertisements prevents the generation of household paper waste and thus addresses the highest level in the waste management hierarchy. The demonstration project draws on good practices from successfully implemented mechanisms to prevent undesired mail in the cities of Toulouse and Brussels. We plan to involve 25,000 households or an average of 55,000 residents of the capital in the initiative.The practice introduced is in response to the identified serious problem with the increasing amount of paper waste. All households across Sofia receive approximately 9,200 tonnes of unwanted promotional paper per year, which becomes waste.


The project covers 3 main activities - preparation, implementation of the demonstration project and campaigns to promote the results of the project, as well as organization and management, publicity and visualization activities.


The key implementation activity includes the creation of "STOP ads" web platform, measures to attract households to use the "STOP ads" sticker, stickers’ distribution and involvement of large advertisers to comply with the stickers’ restrictions, sociological surveys at the beginning and at the end of the project to measure its effects.


The results dissemination campaign covers measures targeting households and large advertisers as key stakeholders. As a result of the project, around 375 tonnes of paper waste will be saved over the implementation period alone. A national platform on unaddressed mail following the model of stoppub.fr will be launched. Public awareness of compliance with the waste hierarchy will be increased.


Comments


(напълно безплатно)

bottom of page