top of page

Защо е по-добре да предотвратим отпадъка от хартия, отколкото да я рециклираме?

Най-добрите отпадъци са отпадъците, които не са генерирани.


Предотвратяването на „нежелана поща“ от неадресирана печатна реклама е един от способите за предотвратяване на образуването на битови хартиени отпадъци и в много европейски страни съществуват местни превантивни мерки за спирането й.


Нека да предпложим, че хартиените рекламни материали са част от кръгов жизнен цикъл - това означава цикъл, в който се рециклира. Въпреки това сме свидетели на голям разход на вода, енергия и на генериране на различни вредни за околната среда газове.

Ето как изглежда жизненият цикъл на хартиените рекламни материали:В повечето европейски страни е разпространено поставянето на стикер “СТОП на рекламата!” на пощенските кутии на домакинствата. Спазването на този стикер спестява няколко десетки килограма хартия годишно от всяка маркирана пощенска кутия. Всеки килограм хартия, който е спестен, означава спестени още дървесина или рециклирана хартия, 10 литра вода и 5Kwh електроенергия с всичките му еквивалентни в парично измерение.


Често хората смятат, че нежеланата поща, която намират в техните пощенски кутии, е безплатна и затова не се интересуват достатъчно от екологичните последици от нейното производство, разпространение и последващо третиране като отпадък. Нежеланата поща не е безплатна. Обществото плаща за тези печатни материали по две линии:

- Първо: стойността на печатните рекламни материали (както и стойността на всяка маркетинг дейност) се калкулира от рекламодателите и тя влиза в крайната цена на продуктите, които потребителят купува.

- Второ: към настоящия момент обществото плаща за изхвърлянето, сортирането и обработката на отпадъка, в който се превръща над 80% от нежеланата поща. Това е така защото поръчителите и производителите на рекламните материали все още не носят отговорност за този процес на принципа на разширената отговорност на производителя („замърсителят плаща“).
Проучванията в различни страни от ЕС показват категорично, че над 80% от нежеланата поща не се чете от получателите и следователно се превръща почти веднага или до дни в хартиен отпадък. От друга страна, дори в една от най-напредналите страни в прилагането на тази инициатива, Франция, само 33% от населението заявява, че има интерес към прилагането на системата за спиране на нежеланата поща. Това очевидно противоречие показва, че има още много да се извърши за информиране на домакинствата за ползите от прилагането на системата за спиране на нежеланата поща.


Ако всички домакинства в ЕС спрат да получават нежелана поща, европейските страни биха спестили годишно 1 млрд. евро от разходи за събиране и третиране на този хартиен отпадък. Биха се спестили и 10 млн. тона хартия, която би могла да се използва по-ефективно (за производството на продукти от хартия като заместители на пластмасовите аналози, например).

Commentaires


(напълно безплатно)

bottom of page