top of page

Неадресираната хартиена реклама се чете предимно от по-възрастните хора в София

Стикерът „СТОП реклама!“ няма за цел да забрани използването на печатни рекламни материали или разпространението им през пощенските кутии на домакинствата в София. Усилията на механизма са насочени към предотвратяване образуването на отпадъци от неадресирана печатна реклама от кутиите на хората, които не я четат.


Според данните от последното социологическо изследване, проведено през януари 2022 г. от агенция „Тренд“ сред пълнолетното население на Столична община, едва 19% от анкетираните през 2022 г. споделят, че подробно четат неадресираната реклама. За сравнение, през 2019 г. този процент е бил 27.Сред тези, които четат цялата подобна хартиена реклама, ясно личи, че делът на най-възрастните е съществено по-значим. Обратната пропорция пък е валидна за най-младите възрастови групи, които в най-голяма степен не четат нищо от тази поща.


По-голямата част от анкетираните (47%) се солидаризират с мнението, че получаването на неадресирана хартиена реклама води до задълбочаване на екологичните проблеми. Малко над една трета (35%) са на противоположното мнение. И тук се отчита същата закономерност по оста млади и активни спрямо по-възрастните поколения.


В този контекст, мъжете в много по-голяма степен подкрепят мнението, че тези реклами създават излишен отпадък, отколкото жените. Очаквано и тук отчитаме, че младите и активни възрастови групи (18-49 г.), са по-екологично настроени и в по-големи дялове се солидаризират с това твърдение.


Интересни за анализ са отговорите, които гражданите на София са дали на въпроса: „Независимо дали четете или не тези рекламни материали, какво се случва с тях?


Съществена част от тази неадресирана хартиена реклама, попада в общите контейнери (38%) или в контейнера, предназначен за хартиени отпадъци (29%). Сред тези, които в най-голяма степен изхвърлят разделно тази неадресирана реклама, са хората на възраст между 30-39 г. (41%). Това може да се обясни и с факта, че често това са хора, които вече имат по-отговорно и в същото време по-модерно екологично съобразно поведение.
Малко над една пета (22%) от анкетираните декларират, че събират изцяло разделно отпадъците на тяхното домакинство. Живеещите в Столицата в най-голяма степен декларират, че го практикуват, което може да бъде обяснено и с по-добрата инфраструктура, която способства разделното събиране и съответно изхвърляне. Следва да се отчита, че в този индикатор има и скрит елемент на престиж – когато декларираш, че събираш разделно своите отпадъци, това те представя в отговорна и модерна светлина. Събиращите разделно своите отпадъци са най-големият дял (42%). С точно противоположно поведение са 36% - те признават, че не събират разделно отпадъците.


По отношение на това, какви са най-големите проблеми, които гражданите идентифицират във връзка с промените в климата, социологическото изследване регистрира големи стойности на отговорите - „повишаване на температурите/аномалии“, „замърсяването“, „обезлесяването/изсичането на горите“. Посочването на „обезлесяването/ изсичането на горите“ може да се отчете и в посланията, свързани с вредните последствия от прекомерното ненужно използване на хартия.


В резултат от проекта „СТОП реклама!“ само за периода на неговото изпълнение се очаква да бъдат спестени около 375 тона битови отпадъци от хартия.


Поръчай своя безплатен стикер „СТОП реклама!“ на националната онлайн платформа www.stopreklama.net и научи повече за този екологичен механизъм.

Comentários


(напълно безплатно)

bottom of page