top of page

Какво представлява йерархията на управлението на отпадъците и какви цели си поставяме?

Управлението на отпадъците обхващаща всички дейности, необходими за обработката (третирането) на отпадъци от момента на тяхното генериране до окончателното им отстраняване. Този процес включва събирането, транспортирането, преработката и изхвърляне, както и контрола и регулацията на отпадъчните материали.


Дори и да не го осъзнаваме, в управлението на отпадъците участваме всички – потребители и производители; фирми и домакинства; магазини и складове; училища, различни институции и т.н…


Йерархия на управлението на отпадъци


В управлението на отпадъците съществуват приоритети. Те са логически построени в така наречената „йерархия на управлението на отпадъци“. Тази йерархия е приета във всички страни от ЕС, включително и в България. У нас тя е законодателно въведена в чл. 5 от Закона за управление на отпадъците.


От най-предпочитан към най-нежелателен приоритетите изглеждат така:

- Предотвратяване на образуването на отпадъци

- Повторна употреба

- Рециклиране (в това число и компостиране)

- Друго оползотворяване (изгаряне за получаване на енергия)

- Изхвърляне (депониране)


Предотвратяване на образуването на отпадъци


Предотвратяването на образуването на отпадъци е най-важният приоритет на европейската и на българската йерархия за управление на отпадъците. Този приоритет определя редица действия, които могат да помогнат за намаляване на генерирането на отпадъци.


От страна на потребителите:

- Закупуване на продукти с най-малко количество опаковъчни материали или такива, които изискват най-малко ресурси за производство;

- Избягване на стоки или материали за еднократна употреба;

- Закупуване на продукти, които са от рециклирани материали, рециклируеми, подлежащи на поправка, повторно употребяеми или биоразградими.


От страна на производителите:

- На етап проектиране и дизайн – стремеж към производство на продукти, които траят дълго, не използват много ресурси, могат да бъдат поправяни, лесно разглобявани, лесно рециклирани или биоразградими;

- Минимално генерирани отпадъци на етап транспортиране и съхранение;

- Минимални разходи на материали в процеса на маркетинг и продажба. Ето точно тук е и ролята на механизми като „СТОП на рекламата!“ – да покажат на фирмите, че количеството печатни рекламни материали трябва да бъде ограничено.


Ограничаването на нежеланата печатна реклама в пощите е важна част от предотвратяването на образуването на отпадъци. За съжаление, в ЕС съществуват малко на брой общински, регионални, национални или европейски нормативни актове, които да спират неадресираната печатна реклама. Има нормативни актове за защита на неприкосновеността на личния живот, но не и за спиране на нежелана поща. Общият регламент относно защитата на данните GDPR (General Data Protection Regulation) дори засилва на някои места разпространението от страна на рекламодате­лите на неадресирани печатни материали. В момента ограничаването на нежеланата поща зависи от желанието на индивида и инициативността на местните общности.


Конкретни цели


България, заедно с другите страни от ЕС, е поела ангажимент за постигане на конкретни цели, свързани с йерархията на управление на отпадъците. Те са записани в чл. 31 на Закона за управление на отпадъците.


Кои са най-важните от тях?

- Рециклиране на битовите отпадъци:

в момента 50%, 2025 – 55%; 2030 – 60%; 2035 – 65%

- Депониране: под 10% до 2035 г.


Ако предположим, че постигнем към 2035 г. минимум 65% рециклиране и максимум 10% депониране, ще останат под 25% битови отпадъци, които или ще трябва да бъдат енергийно оползотворени (чрез изгаряне ще генерират енергия) или по някакъв начин вкарани в повторна употреба (съгласно йерархията). Това последното е доста невероятно – следователно трябва да се стремим към образуването на все по-малко количество битови отпадъци.

(напълно безплатно)

bottom of page